Integritetspolicy

1 Allmänt

1.1 Svalna AB, org nr. 559040-9016, (”Svalna”, ”Vi”), Södra Larmgatan 6, 411 16 Göteborg, tillhandahåller en interaktiv klimattjänst (”Tjänsten”) som har till syfte att hjälpa privatpersoner minska sin klimatpåverkan. Tjänsten tillhandahålls via Svalnas mobilapplikation. I denna integritetspolicy beskrivs bl. a. vilka personuppgifter Svalna behandlar och för vilka ändamål sådan behandling sker.

1.2 Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Svalna är personuppgiftsansvarig. Svalnas webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av Svalna. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna integritetspolicy inte gäller för eventuell personuppgiftsbehandling som sker där. Svalna uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster.

2 När samlar Svalna in uppgifter om dig?

2.1 Svalna samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och när du använder Tjänsten. Svalna samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 8.

2.2 Svalna kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från tredje parter. Tredje parter som Svalna inhämtar personuppgifter från kan vara t.ex. sociala nätverk, bank eller liknande som du har kopplat till ditt konto. I de fall denna behandling inte är nödvändig för Svalnas utförande av Tjänsten så kommer du ges möjlighet att samtycka till behandlingen innan Svalna samlar in dessa uppgifter. Svalna sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

3 Vilka uppgifter samlar Svalna in och hur länge sparas de?

3.1 Svalna samlar in uppgifter om kön, e-postadress, postadress till hem och arbete, kommun, antal vuxna/barn i hushållet, registreringsnummer på bil(ar) samt uppgifter om drivmedel, förbrukning, körsträcka, flygresande (avrese- och slut-destinationer), pendlingsvanor, bostadstyp, uppvärmningstyp, elförbrukning, ålder på hus och diet.
Svalna sparar även i vissa fall dagsaggregat av information om köp som är kategoriserade i följande huvudkategorier: Boende & hushåll, Mat & dryck, Fritid, Hälsa & skönhet, Transport, Hem & trädgård, Shopping och Övrigt. Under respektive huvudkategori finns underkategorier. Kategoriseringen innebär inte att uppgifter sparas om specifika varor som du köpt, vilka inköpsställen du handlat hos eller positioneringsdata.

3.2 Svalna sparar autentiseringsuppgifter för kunna hämta nya transaktionsdata från Tink AB om Användaren gett Tink AB uppdraget att hämta data från sin bank.

3.3 Användaren har möjlighet att själv (om)kategorisera sina köp för att på så vis få en mer korrekt utsläppsberäkning. Svalna sparar då uppgifter om inköpsställe, transaktionssumma samt datum för transaktion tillsammans med den valda kategorin. Dessa uppgifter tillhandahålls av Tink AB om Användaren gett Tink AB uppdraget att hämta data från sin bank.

3.4 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Det kan låta komplicerat men ändamålet är viktigt och klargörs noggrant lite längre ned. Vi sparar inte dina personuppgifter efter det att du sagt upp ditt konto. Det kan dock hända att borttagningen av dina personuppgifter tar upp till en vecka. Svalna skickar även automatiskt en begäran till Tink AB om att Användarens uppgifter ska raderas från deras system. Svalna kan dock komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Svalnas rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

4 Hur och i vilket syfte använder Svalna dina personuppgifter?

4.1 Svalna behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter.

4.2 Svalna behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, vilket bl.a. innefattar att uppskatta dina koldioxidutsläpp samt andra för tjänsten viktiga funktioner. Dina
personuppgifter behandlas för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig.

4.3 Dina personuppgifter behandlas också för att tillgodose dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra tjänster. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla Tjänsten. Denna behandling utförs baserat på Svalnas legitima intresse av att kommunicera med dig och att utveckla tjänsten.

4.4 Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att förbättra din profil vilket tillåter oss att bättre uppskatta din klimatpåverkan. Vi gör detta genom att samla in uppgifter om dig från tredje parter såsom din bank. Vi kan också komma att dela uppgifter om dig med forskare som är intresserade av att studera informationen. Detta kommer dock inte påverka ditt användande av Tjänsten i övrigt.

5 Kan Svalna lämna ut dina uppgifter?

5.1 Svalna kommer aldrig att dela information om enskilda transaktioner med andra parter.

5.2 Svalna kan lämna ut information om dig eller din klimatpåverkan i forskningssyfte endast om du ger ditt uttryckliga tillstånd till detta. På sidan Användardata hittar du uppdaterad information om vilken data som tillgängliggörs samt för vilka syften.

5.3 Svalna kan lämna ut statistik, som exempelvis genomsnittliga utsläpp, om grupper där du ingår till våra samarbetspartners för att hjälpa dem med deras klimatrelaterade arbete.

5.4 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Svalnas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Svalna kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Svalnas räkning, t.ex. våra IT-leverantörer Amazon. I dessa fall säkerställer Svalna att dessa tredje parter endast behandlar personuppgifterna på vårt uppdrag. Det är alltid Svalna som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Vi överför som huvudregel inte personuppgifter till länder utanför EU/EES-området. Om dina personuppgifter skulle komma att överföras utanför EU/EES kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter, såsom att vi då använder särskilda standardavtalsklausuler som framtagits och godkänts av EU, för att säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler.

6 Dina rättigheter

6.1 Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och att begära tillgång till personuppgifterna.

Rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Återkallande av samtycke
Du har rätt att återkalla samtycken som du lämnat när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att besöka profilen, eller genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Radering
Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

7 Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på följande adresser:
E-post: info@svalna.se
eller
Svalna AB
Södra Larmgatan 6
411 16 Göteborg
Sverige

8 Cookies

8.1 Svalna använder cookies på sin webbplats och liknande tekniker i vår mobilapplikation. Även cookies från tredje part kan användas om vi använder externa tjänster för att förbättra Tjänsten.

8.2 Webbplatsens cookies är inte på något sätt kopplade till någon personligt identifierbar information. Syftet är istället att ge dig som användare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Webbplatsen använder både permanenta och tillfälliga cookies (s.k. sessions-cookies). En permanent cookie innebär att en fil sparas på din dator under en längre tid medan en tillfällig cookie endast lagras till dess att du stänger ner webbläsaren.

8.3 Svalna använder cookies framförallt för att förbättra de tjänster som vi erbjuder dig. Vi använder cookies bland annat för att hantera inloggningar och öka säkerheten samt för att ta fram statistik och analysera användare och användarbeteende anonymt för att veta vilka delar av tjänsterna vi behöver förbättra. Dessutom använder vi cookies bland annat för att kunna skicka ut information som intresserar dig men också för att komma ihåg dina preferenser, inställningar och de val som du gör på Svalnas webbplats.

8.4 Om du inte vill att cookies ska användas på din dator vid besök på webbplatsen kan du konfigurera inställningarna för din webbläsare så att webbläsaren inte godkänner cookies. Om sådan inställning görs kan Svalna dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett.

9 Uppdateringar av Policyn

9.1 Svalna kan komma att ändra sin personuppgiftsbehandling löpande. Svalna kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändring av vår personuppgiftsbehandling samt, när det är nödvändigt, begära in nya samtycken från dig. Om du inte godtar vår nya personuppgiftsbehandling så kan du alltid säga upp avtalet med Svalna innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. För mer information se Svalnas användarvillkor.