Klimatkalkylatorn - Svalnas app

Hur fungerar Svalnas app?

Klimatkalkylatorn mäter ditt klimatavtryck i realtid baserat på hur du bor, reser, äter och shoppar. Koppla upp appen mot din bank och svara på en kort enkät om din livsstil och konsumtionsvanor. Alla köp som du gör med ditt bankkort kategoriseras automatiskt beroende på var du handlat. Utsläppen beräknas baserat på hur mycket du handlat för inom olika inköpskategorier. Utsläppsfaktorerna som vi använder kommer från Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper och är genomsnittliga mått på hur stor klimatpåverkan varje spenderad krona ger upphov till.

Hur beräknas klimatpåverkan från enskilda inköp?

Alla köp som du gör med ditt bankkort kategoriseras automatiskt beroende på var du handlat. Till exempel kategoriseras ett köp från en matvarubutik som ”livsmedel”. Utsläppen beräknas genom att multiplicera inköpsvärdet med utsläppsfaktorn för motsvarande inköpskategori. Utsläppsfaktorerna som vi använder kommer från Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper och är genomsnittliga mått på hur stor klimatpåverkan varje spenderad krona ger upphov till. Mer information om hur vi beräknar klimatpåverkan finns här.

Varför ska jag ange min kommun och adress?

Om du anger din adress och hemkommun kan vi beräkna utsläppen från ditt boende mer exakt. Till exempel skiljer sig utsläppen mellan olika fjärrvärmenät beroende på hur fjärrvärmen är producerad. Om du anger din kommun kan vi använda utsläppssiffror från ditt lokala fjärrvärmenät. Och om du bor i ett flerbostadshus och anger din adress kan vi hämta information om energianvändningen för just ditt bostadshus från Energideklarationen.

Varför ger en tågresa så stora utsläpp när tåget går på förnybar el?

Därför att vi inte bara räknar med utsläppen från användningen av energi för att driva tåget. Vi räknar även med utsläppen från utbyggnad och underhåll av infrastrukturen omkring själva driften, såsom underhåll av spåren. Exakt vilka utsläpp som ingår styrs av vad branschen betalar för. Tågresor får en viss del av utsläppen kopplade till utbyggnad och underhåll av infrastrukturen eftersom infrastrukturen delvis ägs av staten, och delvis av privata bolag.

Får jag lägre utsläpp om jag köper varor av hög kvalitet som håller länge?

Nej, inte direkt. Appen ser bara var du handlat och hur mycket pengar du spenderat, och utsläppen beräknas med genomsnittliga utsläppsfaktorer för varje inköpskategori. Det innebär att en dyrare vara får högre utsläpp. Men indirekt bör det synas på längre sikt, eftersom du inte behöver köpa nytt lika ofta.

Hur vet ni hur mycket mina utsläpp minskar om jag genomför en förändring?

Det kan vi inte säkert veta. Men vi har rådgjort med experter för att kunna göra rimliga antaganden och kvalificerade uppskattningar kring effekten från olika beteendeförändringar och investeringar. Vi arbetar också kontinuerligt med att analysera de faktiska utsläppsminskningar som sker när våra användare ändrar beteende, och använder resultaten för att ytterligare förbättra våra uppskattningar.

Vilka banker stödjer Svalna?

Tack vare vårt samarbete med Tink AB stödjer vi nästan alla svenska banker. Det finns några få undantag, till exempel banker som bara erbjuder sparkonton.

Varför visar appen utsläpp från saker som jag inte har köpt?

Det beror på att något har felkategoriserats. Appen ser bara i vilken butik du har handlat och för hur mycket pengar, inte exakt vad du köpt. För att förbättra resultaten kan du själv kategorisera de köp som blivit antingen felkategoriserade eller okategoriserade. Det gör du genom att klicka på transaktionen i vyn "Utsläpp". Om flera liknande köp har felkategoriserats kan de enkelt omkategoriseras i klump. Det kan ibland ta lite tid innan det nya resultatet visas, då beräkningarna behöver uppdateras. I samma vy går det även att tagga köp som "second hand".

Hur kontaktar jag er om jag har fler frågor eller behöver teknisk support?

Du är välkommen att maila oss på info@svalna.se.

Varför uppdateras inte mina inköp i appen?

Om dina inköp inte uppdateras beror det på att bankdatan inte har uppdaterats. För att uppdatera bankdatan, gå in på Inställningar (kugghjulsikonen högst upp i vänstra hörnet), och klicka på “Uppdatera bankdata” under rubriken “Banker”. Logga sedan in på BankID. Ha lite tålamod, det kan ta några minuter om det var lång tid sedan senaste uppdateringen. I Översiktsvyn ska du sedan återigen kunna se dina senaste utsläpp.

Hur gör jag om jag delar ett bankkonto med en eller flera personer?

Gå till Inställningar i Översiktsvyn (kugghjulsikonen högst upp i vänstra hörnet), och klicka på den eller de banker du anslutit dig till under rubriken “Banker”. Klicka på bankens namn så visas alla dina bankkonton. Ange hur många personer som delar på varje konto under rubriken “Delat konto?”. Du kan också avmarkera de konton som du inte vill ska räknas med i ditt klimatavtryck, under rubriken “Aktivera”. Klicka på “Spara” längst ner när du är klar.

Varför använder Svalna transaktionsdata?

Därför att det möjliggör smidiga och tillförlitliga klimatanalyser. Genom att hämta data direkt från banken missar vi inga köp och du slipper svara på långa frågeformulär om allt du handlat. Den unika, automatiserade teknologin i kombination med en kort enkät om din livsstil gör att vi lätt och snabbt kan beräkna dina utsläpp. Mer information om säkerhet och dataskydd hittar du här.

Varför kan jag inte ange att jag köper förnybar el, “Grön el”, eller el märkt med “Bra miljöval”?

Vi har valt att beräkna utsläppen från el på samma sätt för alla användare, oavsett från vilken leverantör elen köps in eller vad för slags el det är. Utsläppen för el beräknas med en utsläppsfaktor på 47 g CO2e per kWh. Det är ett genomsnittligt utsläppsvärde för all el som konsumeras i Sverige, så kallad svensk konsumtionsmix, enligt statistik från Energimyndigheten (2020). Anledningen är att valet att köpa förnybar el, “Grön el” och el märkt med “Bra Miljöval”, för närvarande inte kan anses ha någon systemdrivande effekt, i bemärkelsen att det inte skapar incitament för elleverantörerna att öka produktionen av förnybar energi i Sverige. Vilket i sin tur beror på att det finns en överproduktion av förnybar el i Sverige och övriga Norden, på grund av den stora vattenkraftskapaciteten. Det är möjligt att argumentera att valet att köpa förnybar el tar elsystemet ett steg närmare den punkt då efterfrågan på förnybar el överstiger utbudet, vilket då skulle driva elproducenter att öka produktionen av förnybar el, och att valet i sig därför förtjänar att premieras. Detta resonemang har viss förtjänst, men så länge denna brytpunkt fortfarande är avlägsen och valet de facto inte har någon effekt på elsystemet så anser vi att det i nuläget är mest korrekt att beräkna utsläppen med ett genomsnittligt utsläppsvärde för svensk elmix. I framtiden kommer vi att göra det möjligt för användare som köper el specifikt från vindkraft och sol att ange det, och få lägre utsläpp.

Säkerhet och datahantering för appanvändare

Vad innebär det om jag kopplar upp min bank till appen?

Om du ansluter din bank till appen så godkänner du att vi hämtar information om var, när och hur mycket du handlat för, från din bank. Vidare godkänner du att vi använder informationen för att kategorisera dina inköp och uppskatta utsläppen baserat på var du handlat. Vi sparar inte information om enskilda köp, och vi kan inte se exakt vad du köpt. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår integritetspolicy.

Är det säkert att använda Svalnas app?

Att använda tjänster på nätet är alltid förenat med en viss risk, men vi har gjort allt vi kan för att minska riskerna. Vår säkerhetsarkitektur har utformats i enlighet med webbsäkerhetsorganisationen OWASP:s riktlinjer, och utvärderats av Kirei, ett av Sveriges ledande IT-säkerhetsbolag. Vår säkerhetsarkitektur förhindrar att dina personuppgifter används för icke-legitima syften och sprids till icke-behöriga tredje parter. All kommunikation är krypterad med SSL-kryptering, och våra servrar är certifierade enligt både ISO 27001 och PCI-DSS, en säkerhetsstandard utvecklad av kortbolagen. Läs mer om vår säkerhet här.

Hur används min data i forskning?

Om du väljer att dela dina data med forskare gör du det möjligt för forskare att studera vad som utgör hållbara livsstilar – kunskap som kan användas för att åstadkomma beteendeförändringar och inspirera fler att leva klimatsmart. Du väljer själv om du vill dela dina data med forskare, och det är alltid helt anonymt. Vi delar aldrig dina data med forskare om du inte explicit samtycker. Och varken vi eller någon forskare kan någonsin se vad, var och när du handlat.

Kan jag radera mitt konto och alla uppgifter?

Ja, du kan när som helst avsluta ditt konto hos Svalna. Om du väljer att avsluta ditt konto raderas all information om dig från våra system, permanent.

Vilka villkor gäller?

Ta en titta på våra användarvillkor och vår integritetspolicy.

Carbon intelligence system - Svalnas webbverktyg

Vilken data har använts för att beräkna klimatpåverkan?

Det beror på vad din organisation och Svalna har kommit överens om, och vilka data som har funnits tillgängliga inom din organisation. I huvudsak bygger beräkningsmetoden på att använda information från bokföringen för att beräkna utsläppen av växthusgaser per spenderad krona inom olika inköpskategorier. Dataunderlaget består primärt av ekonomiska data, såsom konteringsbelopp, bokföringskonto och leverantör. Att använda ekonomiska data ger en god bild av utsläppen, utan risk för dubbelräkning. I vissa fall används även fysiska data som komplement för att beräkna utsläppen från transport, resor och användning av energi (t ex kWh använd energi uppdelat på olika energislag, samt uppgifter om färdsätt och färdsträcka).

Vilka utsläpp ingår?

Alla utsläpp kopplade till organisationens ekonomiska verksamhet och som ingår i det bokföringsunderlag som vi har fått tillgång till, ingår. Såväl direkta utsläpp som sker på plats (t ex från fordon och maskiner), som indirekta utsläpp som sker på andra platser. Svalna beräknar de konsumtionsbaserade utsläppen, oavsett var i världen de sker, och inkluderar samtliga utsläppsscope (scope 1, 2 och 3). Utsläppsfaktorerna som vi använder för att beräkna utsläppen baseras på Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper och har beräknats med hjälp av miljöanpassad multiregional input-output analys. Det är en metod som fångar alla utsläpp kopplat till användning av energi och andra fysiska insatsvaror i alla led: från råvaruproduktion, via tillverkning och transport, fram till att varan eller tjänsten levereras till slutkonsumenten. Utsläppsintensiteterna som vi använder för att beräkna utsläppen för företag och organisationer representerar total slutkonsumtion i Sverige (privat, ideell och offentlig).

Vilka transaktioner ingår när utsläppen beräknas?

Inte alla ekonomiska transaktioner tillskrivs utsläpp. Grundprincipen är att utsläpp endast beräknas för transaktioner som avser inköp av varor och tjänster som organisationen konsumerar. Exempel på transaktioner som inte tillskrivs några utsläpp är löneutbetalningar, skatteinbetalningar, fakturor som har krediterats och inbetalningar till pensionssystem. Det samma gäller olika typer av överföringar mellan avdelningar eller verksamheter inom en organisation. Dessa transaktioner ses som intermediära pengaflöden som slutkonsumeras i senare led av privatpersoner och/eller aktörer inom offentlig verksamhet, och vars utsläpp skall tillskrivas slutkonsumenten.

Hur säkra är resultaten?

Det är svårt att kvantifiera, men det finns flera källor till osäkerhet som är viktiga att känna till för en korrekt tolkning av resultaten. Vissa osäkerheter kan i framtiden minskas med hjälp av bättre data och mer detaljerade analyser, medan andra är betydligt svårare att göra något åt. En källa till osäkerhet är att de sektorer som utsläppsintensiteterna grundar sig på, är grova. Svårigheter att korrekt kategorisera alla inköp är en annan källa till osäkerheter, som hänger samman med kvalitén på bokföringsdatan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!