Beräkningsmetodik

Svalna beräknar hur stor klimatpåverkan användarens livsstil och konsumtion ger upphov till per år - men hur då egentligen? För det första samlar vi in information från användaren och från användarens bank om boende, resvanor, matvanor, konsumtion, osv. Alla köp som användaren gjort med sitt bankkort kategoriseras i olika kategorier, beroende på var användaren handlat. Har du till exempel handlat i en klädbutik, kategoriseras köpet automatiskt som "kläder". Därefter använder Svalna genomsnittliga siffror på hur stor klimatpåverkan varje spenderad krona ger upphov till, för olika kategorier. Inköp av kläder orsakar till exempel i genomsnitt 0,05 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per krona.

Dessa så kallade utsläppsintensiteter har vi beräknat med hjälp av data från Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper för Sveriges ekonomi, enligt följande princip: Om vi vet hur mycket pengar Sveriges befolkning totalt sett spenderat på kläder under ett år, och vi även vet hur stora utsläpp av växthusgaser klädbranschen gett upphov till samma år, kan vi beräkna en genomsnittlig utsläppsintensitet per krona för kategorin "kläder". Smart va?! Det är ett grovt mått, men det ger en god uppskattning av utsläppen över tid!

1

Råvara

Kemikalier
Gödsel
Verktyg

2

Produktion

Maskiner
El och uppvärmning
Byggnader

3

Återförsäljare

El och uppvärmning
Inventarier
Marknadsföring

4

Klimatavtryck

Ett klädköp till 200 kr
0,05 gram CO2 / kr