Användarvillkor

1 Allmänt

1.1 Svalna AB, org nr. 559040-9016, (”Svalna”), Södra Larmgatan 6, 411 16 Göteborg, tillhandahåller en interaktiv klimattjänst (”Tjänsten”) som har till syfte att hjälpa privatpersoner minska sin klimatpåverkan. Tjänsten tillhandahålls via Svalnas mobilapplikation. Dessa användarvillkor, inkluderande instruktioner som hänvisas till häri, (tillsammans ”Avtalet”) utgör ett avtal mellan Svalna och användaren av Tjänsten (”Användaren”) som har registrerat ett konto hos Svalna och reglerar villkoren för Användarens tillgång till och användning av Tjänsten.

1.2 Genom att godkänna Avtalet i samband med sin registrering försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt Avtalet och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Avtalet och förbinder sig därmed att följa Avtalet.

1.3 Genom att godkänna Avtalet bekräftar Användaren att denne är minst 18 år och att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen.

1.4 Användaren får tillgång till Tjänsten och sitt konto via Svalnas mobilapplikation.

2 Användning av Tjänsten

2.1 För att kunna använda Tjänsten behöver Användaren skapa ett konto hos Svalna. Vid registrering ska Användaren ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att uppdatera uppgifterna om de ändras. Om Användaren inte tillhandahåller Svalna korrekt, fullständig och uppdaterad information kan Svalnas möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt uppfylla Avtalet begränsas. Användaren är medveten om att Svalna kan spärra Användarens konto, vägra Användaren tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet i enlighet med punkten 8.2, om Användaren inte lämnar korrekt, fullständig och uppdaterad information.

2.2 För att Tjänsten ska kunna leverera en uppskattning av dina växthusgasutsläpp från din konsumtion kan du välja att använda funktionen för att kontinuerligt hämta information från din bank. Funktionen tillhandahålls via Tink AB och innebär att du ger Tink uppdraget att hämta uppgifter från din bank under en period av 90 dagar. Hämtningen av data godkänner du via avtal med din bank. Vid användning av Tjänsten har du även möjlighet att ge Svalna tillgång till dina inloggningsuppgifter hos tredje man såsom andra tjänsteleverantörer (”Externa inloggningsuppgifter”). Svalna kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register. Genom att skapa ett Svalna-konto godkänner och uppdrar du åt Svalna att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att hämta och hantera information från dessa externa användarkonton till ditt Svalna-konto samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Svalna (”Informationen”) för användning i Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Informationen kan även omfatta personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Svalnas Integritetspolicy.

2.3 Användaren svarar för att denne har rätt att använda Externa inloggningsuppgifter och Informationen i Tjänsten. Användaren ansvarar även för att hans eller hennes inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) inte sprids till eller används av någon obehörig.

2.4 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till Användarens mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

2.5 Tjänsten kan innehålla länkar till externa partners som har andra användarvillkor än Svalna. Detta kommer i så fall göras tydligt. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

2.6 Svalna kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Svalna försöker att alltid meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via email på den adress som Användaren angivit, eller genom Applikationen. Svalna förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätta säkerheten i sitt system eller för att följa lagar eller förordningar.

2.7 Användaren ansvarar för att denne har rätt att använda Externa inloggningsuppgifter och Informationen i Tjänsten. Användaren ansvarar även för all användning av dennes inloggningsuppgifter till Tjänsten.

2.8 Användaren får inte ladda upp olämpligt eller anstötligt innehåll i form av till exempel bild eller text. Svalna förbehåller sig rätten att radera sådant innehåll.

3 Användarens licens till Tjänsten

3.1 Svalna upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, kostnadsfri licens till Tjänsten. Användaren får lov att använda andra programvaror och internetbaserade tjänster som behövs för att använda Tjänsten. Användaren har även – på de villkor som särskilt anges i samband därmed – rätt att ladda ner och installera uppdateringar av Tjänsten.

3.2 Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Avtalet; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten, såvida inte annat följer av tvingande lag.

3.3 Användaren ansvarar för och garanterar att:
(i) Informationen som Användaren laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller annars står i strid med lag eller tredje parts rätt;
(ii) Användaren har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Svalna ska ha rätt att tillhandahålla Användaren Tjänsten.

4 Svalnas tillhandahållande av Tjänsten

4.1 Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Svalna garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel, avbrott eller ”buggar” under denna tid.

4.2 Från tid till annan utför Svalna underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Svalna försöker alltid att på förhand meddela om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas.

4.3 Användaren är införstådd med risken för fel, avbrott samt att underhåll/uppgraderingar kommer att utföras och accepterar att Svalna tar kontakt i syfte att ge Användaren hjälp med Tjänsten eller att Svalna begär information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

4.4 Användarens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom mobiltelefonitjänster). Svalna har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.

5 Ansvarsbegränsning

5.1 Såvida inte annat följer av punkten 3.2, ansvarar inte Svalna under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten.

5.2 Svalna ansvarar för skador åsamkade Användaren som beror på Svalnas uppsåt eller grova oaktsamhet, eller annat som Svalna enligt lag ej kan undandra sig, eller försöka undandra sig, ansvar för.

5.3 Vidare ska Svalna endast vara ansvarig för skador som beror på Svalnas eget fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje parts handling eller underlåtenhet till handling. Svalna ansvarar inte i något fall för skador eller förluster åsamkade Användaren som beror på Svalnas skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om Svalna ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

6 Webbsidor och tjänster från tredje parter

6.1 Tjänsten kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbsidor som inte drivs av Svalna. Svalna har inte någon kontroll över, och tar heller inget ansvar för, innehållet på sådana webbsidor. Användaren är fullt ansvarig för sin användning av sådana webbsidor och är därför rekommenderad att noggrant läsa eventuella användarvillkor och policys rörande personuppgiftsbehandling och sekretess som kan vara tillämpliga.

7 Personuppgifter

7.1 Användarens integritet och skydd av Användarens uppgifter är mycket viktigt för Svalna. När du använder Tjänsten kommer Användarens personuppgifter som är nödvändiga för Tjänsten att behandlas av Svalna. För att få en mer komplett bild av sin klimatpåverkan kan Användaren välja att hämta in ytterligare information om t.ex. sitt shoppingbeteende eller sin körsträcka från tredje parter såsom Tink AB. Om Användaren vill att Svalna ska hämta in sådan information kommer Användaren ges möjlighet att separat samtycka till den personuppgiftsbehandling som detta skulle innebära.

7.2 Svalna vill bidra till forskning inom klimat- och hållbarhetsområdet. Med Användarens samtycke delar Svalna därför uppgifter om Användaren till forskare som på så sätt får ett underlag att studera. Med forskare menas här person som är verksam vid ett universitet.

7.3 Svalna delar endast den information som vi tillsammans med forskarna bedömer är nödvändig för att besvara den aktuella forskningsfrågan och vi försöker i möjligaste mån att anonymisera Användarens uppgifter innan de delas. För forskning som innefattar ytterligare datainsamling (ex. via enkät till Svalnas användare) rekommenderar Svalna att en extern etikprövning genomförs av Etikprövningsmyndigheten.

7.4 En fullständig genomgång av hur Svalna behandlar personuppgifter finns i integritetspolicyn. Integritetspolicyn innehåller information om hur och för vilka ändamål Svalna samlar in, behandlar, bevarar, lämnar ut och säkrar information som Användaren tillhandahåller Svalna. Svalna är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter.

8 Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst avsluta sitt konto hos Svalna och därmed säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Svalna raderar då Användarens uppgifter (se punkt 3.4 i vår Integritetspolicy). Svalna har rätt att när som helst säga upp Avtalet och/eller sluta att tillhandahålla Tjänsten.

8.2 Svalna har rätt att spärra Användarens konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och/eller häva Avtalet med omedelbar verkan, om
(i) det kommer till Svalnas kännedom eller Svalna annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Tjänsten i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift,
(ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens konto kommer att missbrukas,
(iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens konto har missbrukats eller kommer att missbrukas,
(iv) Användaren återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifter såsom beskrivs i punkten 7, eller
(v) om Användaren inte tillhandahåller korrekt, fullständig och uppdaterad information till kontot.

9 Överlåtelse

9.1 Varken Användaren eller Svalna får lov att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till detta Avtal utan att först inhämta den andra partens skriftliga godkännande.

10 Tillägg och Ändringar i Avtalet

10.1 Svalna har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Avtalet. Användaren ska underrättas i god tid om sådana ändringar eller tillägg. (Om ändringen eller tillägget inte är till uppenbar fördel för Användaren ska Svalna meddela Användaren därom senast två (2) månader innan ikraftträdande.) Om Användaren inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet på sätt som anges i punkten 8.2. Om Användaren inte underrättar Svalna om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Användaren har godkänt dem.

11 Tvist och Lagval

11.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

11.2 Användaren är välkommen att kontakta Svalna med eventuella frågor eller klagomål rörande Tjänsten. Användare som är konsument kan även välja att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist mellan Användaren och Svalna.