1 Allmänt

1.1 Svalna AB, org nr. 559040-9016, (”Svalna”), Hjorthagsgatan 10b, 413 17 Göteborg, tillhandahåller en interaktiv klimattjänst (”Tjänsten”) som har till syfte att hjälpa privatpersoner minska sin klimatpåverkan. Tjänsten tillhandahålls via webben på www.svalna.se eller via Svalnas mobilapplikation. I denna integritetspolicy beskrivs bl. a. vilka personuppgifter Svalna behandlar och för vilka ändamål sådan behandling sker.

1.2 Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Svalna är personuppgiftsansvarig. Svalnas webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av Svalna. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna integritetspolicy inte gäller för eventuell personuppgiftsbehandling som sker där. Svalna uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster.

1.3 Denna integritetspolicy utgör en del av Svalnas användarvillkor som gäller för användning av Tjänsten. I den mån definitioner inte finns angivna häri hänvisas dit.

2 När samlar Svalna in uppgifter om dig?

2.1 Svalna samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och när du använder Tjänsten. Svalna samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 8.

2.2 Svalna kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och från tredje parter. Tredje parter som Svalna inhämtar personuppgifter från kan vara t.ex. sociala nätverk eller liknande som du har kopplat till ditt konto. Svalna sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

3 Vilka uppgifter samlar Svalna in och hur länge sparas de?

3.1 Svalna samlar in uppgifter om kön, e-postadress, postadress till hem och arbete, kommun, antal vuxna/barn i hushållet, registreringsnummer på bil(ar) samt uppgifter om drivmedel, förbrukning, körsträcka, flygresande (avrese- och slut-destinationer), pendlingsvanor, bostadstyp, uppvärmningstyp, elförbrukning, ålder på hus och diet.
Svalna sparar även veckovisa aggregat av information om köp som är kategoriserade i följande huvudkategorier: Boende & hushåll, Mat & dryck, Fritid, Hälsa & skönhet, Transport, Hem & trädgård, Shopping och Övrigt. Under respektive huvudkategori finns underkategorier. Kategoriseringen innebär att uppgifter inte samlas in om specifika varor som du köpt, inköpsställen eller positioneringsdata.

3.2 För att möjliggöra för Användaren att kategorisera (se punkt 3.1) inköp korrekt hanterar Svalna uppgifter om inköpsställe, transaktionssumma samt datum för transaktion under den tid användaren är inloggad på Svalna, men dessa uppgifter sparas inte av Svalna.

3.3 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Det kan låta komplicerat men ändamålet är viktigt och klargörs noggrant lite längre ned. Svalna kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Svalnas rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

4 Hur och i vilket syfte använder Svalna dina personuppgifter?

4.1 Svalna behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter.

4.2 Svalna behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, vilket bl.a. innefattar att uppskatta dina koldioxidutsläpp samt andra för tjänsten viktiga funktioner. Vidare behandlas dina personuppgifter för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att tillgodose dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra tjänster. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla Tjänsten.

5 Vad samtycker du till?

5.1 Genom att registrera dig för och/eller använda Tjänsten samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna integritetspolicy.

6 Kan Svalna lämna ut dina uppgifter?

6.1 Svalna kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om dig och din klimatpåverkan till Svalnas samarbetspartners. Du kan dock alltid vara trygg med att Svalna inte kommer att lämna ut uppgifter som innebär att samarbetspartners kan identifiera dig, utan uppgifter som lämnas ut är aggregerade och avidentifierade. Alltså lämnas inte information såsom namn, personnummer eller annan kontaktinformation ut. Samarbetspartnern har dessutom förbundit sig att inte samköra information med andra register i syfte att avslöja din identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan Svalnas skriftliga godkännande. Informationen får vidare endast användas av mottagaren i syfte att analysera användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil.

6.2 Svalna kan lämna ut information om dig eller din klimatpåverkan i bl.a. forskningssyfte endast om du ger ditt uttryckliga tillstånd till detta. Användaren kommer då tydligt att informeras om vilken data som tillgängliggörs samt för vilka syften.

6.3 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Svalnas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Svalna kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Svalnas räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid Svalna som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

7 Vad händer om mina uppgifter är fel eller jag vill ta bort dem?

7.1 Svalna kommer rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om Svalna blir medvetet om att vissa uppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, eller återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från Svalna, är du välkommen att kontakta oss på [info@svalna.se].

7.2 För att kunna kontrollera att Svalna behandlar uppdaterade och korrekta personuppgifter har du rätt att utan kostnad en gång per år begära att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Sådan begäran behöver innehålla dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) så att vi kan identifiera dig. Ytterligare kontrolluppgifter kan, om så behövs, komma att efterfrågas för att säkerställa identifieringen. Din begäran ska vara undertecknad av dig personligen och skickas per post till adressen nedan.

Svalna c/o David Andersson
Hjorthagsgatan 8A
413 17
Göteborg
Sverige

7.3 Om du väljer att återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling såsom den beskrivs i denna integritetspolicy, kan vi bli förhindrade att tillhandahålla dig Tjänsten och kan därför komma att säga upp relevanta avtal med dig, se Svalnas användarvillkor för mer information. Dessutom kan Svalna komma att fortsätta att behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig, för att skydda våra intressen i samband med tvist eller för att fullgöra legala skyldigheter.

8 Cookies

8.1 Svalna använder cookies på sin webbplats och liknande tekniker i vår mobilapplikation. Även cookies från tredje part användas om vi använder externa tjänster för att förbättra Tjänsten.

8.2 Webbplatsens cookies är inte på något sätt kopplade till någon personligt identifierbar information. Syftet är istället att ge dig som användare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Webbplatsen använder både permanenta och tillfälliga cookies (s.k. sessions-cookies). En permanent cookie innebär att en fil sparas på din dator under en längre tid medan en tillfällig cookie endast lagras till dess att du stänger ner webbläsaren.

8.3 Svalna använder cookies framförallt för att förbättra de tjänster som vi erbjuder dig. Vi använder cookies bland annat för att hantera inloggningar och öka säkerheten samt för att ta fram statistik och analysera användare och användarbeteende anonymt för att veta vilka delar av tjänsterna vi behöver förbättra. Dessutom använder vi cookies bland annat för att kunna skicka ut information som intresserar dig men också för att komma ihåg dina preferenser, inställningar och de val som du gör på Svalnas webbplats.

8.4 Om du inte vill att cookies ska användas på din dator vid besök på webbplatsen kan du konfigurera inställningarna för din webbläsare så att webbläsaren inte godkänner cookies. Om sådan inställning görs kan Svalna dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett.

9 Uppdateringar av Policyn

9.1 Svalna har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Svalna ska med rimligt varsel underrätta dig vid ändring av integritetspolicyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Svalna innan den ändrade integritetspolicyn träder ikraft. För mer information se Svalnas användarvillkor.