Hoppa till huvudinnehåll

Svalna – beskrivning av beräkningsmetod

Översiktlig info

Klimatkalkylatorn Svalna använder två olika, kompletterade ansatser för att beräkna dina utsläpp av växthusgaser.

I första hand baseras beräkningarna på betalningshistoriken i de bankkonton som du kopplar till Svalna-appen. När du gör ett köp med till exempel ett bankkort eller Swish-konto som är kopplat till ditt bankkonto sparar banken information om inköpsställe och belopp för denna transaktion. När du kopplar ditt bankkonto till Svalna-appen analyserar appen listan av transaktioner i kontot för att avgöra vilken typ av konsumtion varje transaktion handlar om. Exempel på sådana kategorier är ”kläder”, ”mat”, ”tågresa” och ”hotell”. Här kan du läsa mer om säkerhet och integritet kring bankanslutningen.

När transaktionerna i ditt konto är kategoriserade beräknas utsläppen för varje transaktion med hjälp av en utsläppsfaktor, i kilogram koldioxid per spenderad krona, som är olika för olika kategorier. Utsläppsfaktorn för till exempel kläder är ca 0,05 kg per krona, och för tågresor ca 0,02 kg per krona. Utsläppsfaktorerna beräknas av Statistiska Centralbyrån som ett led i framtagandet av de så kallade miljöräkenskaperna. Dessa syftar till att beräkna hur mycket olika verksamheter bidrar till de totala utsläppen av växthusgaser (och andra föroreningar) i Sverige och i de länder som exporterar till Sverige.

I utsläppsfaktorerna per spenderad krona ingår den stora merparten av de utsläpp som är förknippade med att tillhandahålla olika varor och tjänster. För tågresor till exempel ingår inte bara utsläppen från den el som tågen drivs med, utan även utsläppen från byggnation och underhåll av lok, vagnar, samt underhåll av spår, kontaktledningar, etc. På detta sätt blir utsläppsberäkningarna i Svalna-appen mer rättvisande.

Bland de utsläpp som inte alls ingår i appens beräkningar är sådana som orsakas av det som kallas offentlig konsumtion. Dit hör bland annat skola och utbildning, barn- och äldreomsorg, sjukvård samt förvaltning (regering, myndigheter, etc) och försvar. Dessa utsläpp beräknas vara ca 1,3 ton koldioxid per svensk och år, vilket kan jämföras med de totala utsläppen från all konsumtion (inklusive offentlig), och som är ca 7,5 ton koldioxidekvivalenter per svensk och år. Övriga utsläpp som bara delvis ingår är de som orsakas av investeringar, dvs nytillverkning av bostäder, byggnader och maskiner, samt nybyggnation av vägar och järnvägar, etc. Dessa utsläpp är totalt ca 2,5 ton koldioxid per svensk och år.

Utöver betalningsinformation från bankkonton används för vissa utsläpp mer specifik information om din konsumtion och dina vanor som du lägger in Svalna-appen under rubriken ”profil”. Detta görs bland annat eftersom vissa utsläpp är svåra att korrekt uppskatta från enbart betalningsinformation – detta gäller bland annat för utsläppen från mat och flygresor. Dessutom finns det utsläpp som sällan eller aldrig syns i bankkontot – detta gäller bland annat utsläppen från uppvärmning av flerfamiljshus, eftersom dessa kostnader oftast ingår i hyran. Ett tredje skäl till att använda profilinformation är att öka precisionen i beräkningarna baserade på betalningsinformation. Detta gäller bland annat utsläppen från bilkörning. Du kan läsa mer om hur profilinformationen används i beräkningarna nedan.

Mer detaljerad info

Resor

Generellt sett beräknas utsläpp från resor med betalningsinformationen från ditt bankkonto, det vill säga information om hur mycket pengar du spenderar på till exempel bensin eller diesel, och månadskort eller biljetter för kollektiva färdmedel.

De utsläppsfaktorer i kg koldioxid per spenderad krona som används för kollektiva färdmedel är för regional och lokal kollektivtrafik ca 0,07, för långväga bussresor ca 0,03, och för tåg ca 0,02. Dessa utsläppsfaktorer är framtagna av Statistiska Centralbyrån, se här.

Beräkningarna av utsläppen från bilresor kompletteras med information om den bil du använder, om du har lagt in information om bilen i Svalna-appen. Detta görs enklast genom att skriva in bilens registreringsnummer i appen, som då hämtar information om bilen från Transportstyrelsens fordonsregister. Den information som i första hand används är vilken typ av drivmedel som bilen drivs med, eftersom utsläppen per krona varierar med olika drivmedel.

För bensin och diesel är aktuella utsläppsfaktorer i kg koldioxid per krona 0,17 respektive 0,19. Dessa siffror beräknas av Svalna-appen och uppdateras regelbundet eftersom priserna kan variera mycket på kort tid. Utsläppsfaktorerna inkluderar utsläpp från avgasrör samt tillverkning av drivmedel.

Utsläpp från tillverkningen av bilen inkluderas vid köp av en ny eller begagnad bil. Men utsläpp från byggnation och underhåll av vägar och gator ingår inte.

Utsläpp från flygresor beräknas helt och hållet från profilinformation, det vill säga uppgifter som du manuellt lägger in i appen. För varje flygresa anger du platserna för startpunkt respektive destination. Denna information kopplar Svalna-appen till en kalkylator, kallad NTM Calc, som räknar ut hur mycket koldioxidutsläpp flygresan orsakar. I dessa siffror ingår utsläpp från avgaserna och från tillverkningen av flygbränslet.

Till koldioxidutsläppen läggs också en faktor som uppskattar den värmande effekt som vattenångan i flygplanets avgaser orsakar. Denna så kallade ”höghöjdseffekt” äger rum på en höjd högre än ca 8000 meter, och kan enligt vetenskapliga studier ge lika stor värmande effekt som själva koldioxidutsläppen från flygplanet. I Svalna-appen används ett påslag om 90 procent (som andel av koldioxidens klimatpåverkan) på flygresor längre än 100 mil. På resor kortare än 50 mil görs inget påslag, och mellan 50 och 100 mil ökar faktorn från 0 till 90% i takt med avståndet.

Utsläpp från tillverkning och underhåll av flygplan och flygplatser ingår inte. Men dessa utsläpp är mycket små i förhållande till utsläppen från flygbränslet.

Boende & hushåll

Utsläpp från elförbrukningen i din bostad görs utifrån betalningsinformation i ditt bankkonto, det vill säga information om beloppen på dina elräkningar. Utifrån prisdata på el, som Svalna-appen samlar in, beräknar appen mängden förbrukad el per år. Utsläppen från denna elkonsumtion beräknas sedan med en utsläppsfaktor på ca 130 gram koldioxid per kWh (kilowattimme), som är en uppskattning av de genomsnittliga utsläppen i produktionen av el på den nordiska gemensamma elmarknaden.

Utsläpp från uppvärmning av din bostad och varmvattenanvändning beräknas på lite olika sätt beroende på vilken information som finns tillgänglig:

Om en så kallad ”energideklaration” har gjorts av din bostad används informationen i denna. En energideklaration innehåller uppgifter på bland annat bostadens totala energianvändning per kvadratmeter och form av uppvärmning (t ex fjärrvärme eller direktverkande el). I energideklarationens siffra för den totala energianvändningen ingår inte bara uppvärmning, utan även varmvatten och hushållsel (dvs el för annat än uppvärmning). Med hjälp av din adress, som du skriver in i din profilinformation, kollar Svalna-appen i Boverkets databas av energideklarationer om en energideklaration har gjorts för din bostad. Om en sådan finns beräknas bostadens totala energianvändning genom att multiplicera energideklarationens siffra på energianvändning per kvadratmeter med bostadens area (som du också skriver in i appen). Därefter beräknas utsläppen från energianvändningen med en utsläppsfaktor (i kg koldioxid per mängd energi) som beror på vilken uppvärmningsform bostaden har.

Om ingen energideklaration finns beräknar Svalna-appen energianvändning för uppvärmning och varmvatten från bostadens byggnadsår och boendetyp (som du skriver in i appen) och schablonsiffror från Energimyndigheten över energianvändning per kvadratmeter för olika åldersklasser av svenska bostäder. Generellt sett är yngre bostäder mer välisolerade och alltså mindre energikrävande per kvadratmeter. Appen beräknar utsläppen från schablonsiffran för din bostad i kombination med uppgifter på din bostads area och uppvärmningsform (som du skriver in i appen).

Utsläpp från underhåll av hyresbostäder, dvs som du inte betalar själv, antas vara 4.8 kg koldioxidekvivalenter per år och kvadratmeter. Detta baseras på ett energivärde från Dixit 2017.

I hushåll med mer än en person fördelas utsläppen från boendet på antalet vuxna i ditt hushåll, det vill säga exklusive de barn som eventuellt ingår i hushållet. Anledningen till detta är att det i första hand är de vuxna som gör de olika val och beslut som påverkar hela hushållets utsläpp.

Mat & dryck

Utsläppen från mat och dryck beräknas främst med hjälp av profilinformation, det vill säga uppgifter som du manuellt lägger in i appen. Svaren på de frågor som appen ställer till dig om dina matvanor används för att beräkna din genomsnittliga kost, det vill säga hur mycket du i genomsnitt äter av olika matvaror, och utifrån detta beräkna de årliga utsläppen från din matkonsumtion. Denna siffra jämförs sedan med de genomsnittliga utsläppen från svensk matkonsumtion, som beräknas vara ca 2,0 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Relationen mellan dessa används för att räkna om den genomsnittliga utsläppsfaktorn per kr för svensk matkonsumtion, som är ca 0,08 kg koldioxidekvivalenter per krona, till en utsläppsfaktor per krona som är giltig med hänsyn till dina kostvanor.

Om den mängd kronor du spenderar på mat är mycket större än normalt för en vuxen svensk antar appen att du handlar mat åt fler vuxna än dig själv. Utsläppen från dina matinköp fördelas då på det antal vuxna som bor i hushållet (som du har skrivit in i profiltinformation i appen under rubriken ”Boende”). Om du tvärtom spenderar mycket mindre på mat än normalt för en vuxen svensk antar appen att någon annan gör dina matinköp. Appen lägger då ändå till dina matutsläpp (som beräknas från din profilinformation) till dina totala utsläpp.

Grunden för utsläppsberäkningarna för mat är hur mycket energi (kalorier) som du kan förmodas behöva. För att appen ska kunna uppskatta ditt energibehov får du ange grad av fysisk aktivitet, det vill säga hur mycket du motionerar och rör på dig. Om du svarar ”Normalt” räknar appen med att ditt energibehov är lika stort som genomsnittet för en vuxen svensk, vilket är ca 2 500 kilokalorier per dag. För de andra valen beräknas ditt energibehov vara ca 10 procent mindre respektive 10 procent större än genomsnittet.

Du får också svara på frågor om din kosttyp (”allätare”, ”vegetarian” eller ”vegan”), och hur mycket matsvinn som det brukar vara i ditt hushåll. Om du för matsvinn svarar mittenalternativet (”Relativt lite”) beräknas ditt matsvinn vara ungefär lika stort som för svenska hushåll i genomsnitt. Detta är i en knapp femtedel av kalorierna i den mat som köps hem. För de andra valen beräknas ditt matsvinn vara 50 procent mindre respektive 50 procent större än det svenska genomsnittet.

Du som är allätare eller vegetarian får svara på ytterligare frågor om hur mycket du äter av kött-, fisk- och mjölkprodukter, eftersom dessa matvaror har större utsläpp per mängd vara än växtbaserad mat.

Frågorna om mängden kött och fisk har en fyrgradig skala. Om du svarar det lägsta alternativet beräknas du äta 75 procent mindre kött och fisk än svenskt genomsnitt, och om du svarar det nästa lägsta 50 procent mindre än genomsnittet. Om du svarar det högsta alternativet beräknas du äta 25 procent mer än genomsnittet, och om du svarar det näst högsta lika mycket som svenskt genomsnitt.

Frågorna om mängden ost och andra mjölkprodukter har en tregradig skala. Om du svarar mittenalternativet (”Flera gånger i veckan”) beräknas du äta lika mycket som en svensk i genomsnitt. För de andra valen beräknas din konsumtion vara 50 procent mindre respektive 35 procent större än det svenska genomsnittet.

För alla andra matvaror än kött, fisk och mjölkprodukter antar appen att du äter lika mycket som en svensk i genomsnitt med samma kosttyp (dvs. ”allätare”, ”vegetarian” eller ”vegan”).

När Svalna-appen har uppskattat hur mycket du äter av olika matvaror beräknar appen utsläppen med hjälp av utsläppsfaktorer per mängd vara, som är olika beroende på vilken matvara det handlar om. Dessa utsläppsfaktorer är beräkningar av de genomsnittliga växthusgasutsläppen från mat konsumerad i Sverige.

I utsläppssiffrorna per mängd matvara ingår de flesta stora utsläppskällor från matproduktion, som bland annat lustgas från åker- och betesmark, metan från idisslare och djurgödsel, koldioxid och lustgas från mulljordar, samt koldioxid från konstgödseltillverkning, och energianvändning och transporter.

Men stora koldioxidutsläpp från matproduktion sker också från avskogning. Sådan avskogning sker främst i tropikerna, bland annat Brasilien och Indonesien, men även mat som produceras och konsumeras i Sverige bidrar indirekt till denna avskogning via handel. Men dessa indirekta avskogningsutsläpp är mycket svåra att beräkna och är därför inte medräknade. Utsläpp från tillverkning och underhåll av byggnader (t ex ladugårdar) och maskiner (t ex traktorer) ingår inte heller, främst på grund av brist på information om dessa utsläpp.